O nas

Odwiedzili nas Goście:

Tutaj mamy swoją siedzibę:

„>

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Potrafisz” została utworzona aktem notarialnym (Repertorium A numer 400/2013) przez Andrzeja Moroza w Kancelarii Notarialnej Janusza Sidora w Lublinie, ul. Chopina 33/4 w dniu 25 czerwca 2013 r. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego fundacja uzyskała we wrześniu tego samego roku, uzyskując tym samym osobowość prawną.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe na kilku płaszczyznach. Działa na terenie całego kraju. W ramach fundacji funkcjonują m.in. Mundurowy Klub Honorowych Dawców Krwi. Fundacja jest też organizatorem Dnia Opiekuna Sierot (30 stycznia), Dnia Solidarności Społecznej (12 czerwca), oraz Dnia Dziecka bez Rodziny (23 grudnia). Do podstawowych kierunków działalności fundacji należą m.in. pomoc w usamodzielnieniu byłych wychowankom placówek pieczy zastępczej zagrożonym bezdomnością i/lub bezrobociem, wspieranie adopcji dzieci, promocja honorowego krwiodawstwa, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka. W ramach fundacji działa Fundusz Solidarności FISP (fundusz mieszkaniowy i fundusz pomocy doraźnej byłym wychowankom placówek opieki zastępczej). W kręgu działalności fundacji są także osoby starsze, wymagające wsparcia; dzieci z ADHD i ZA; szeroko rozumiana działalność filantropijna, edukacyjna i wychowawcza, oraz promocja, wspieranie i organizowanie wolontariatu. Fundacja organizuje corocznie Międzynarodowy Przegląd Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej oraz Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Harcerzy w Ringo.

Zarząd Fundacji:
mgr Katarzyna Danielak – prezes

Rada Fundacji:
prof. Andrzej Szymański – przewodniczący Rady
Anna Borowik
Joanna Kowalik
Teresa Magdziak (usunięta)
Patryk Moroz
Andrzej Moroz (fundator).

dyrektor Biura Krajowego FISP
Andrzej Moroz

Jednym z istotnych celów realizowanych w ramach zadań statutowych fundacji jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa i transplantologii, oraz prowadzenie Mundurowego Klubu HDK zrzeszających krwiodawców. W skład Zarządu Klubu wchodzą:
Andrzej Moroz – prezes
Łukasz Marek
Katarzyna Pizoń
Beata Duda-Szewczyk
Edyta Małocha
Małgorzata Orysiak

Rejestry:
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000474368
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 061608754
Urząd Skarbowy – nr NIP: 713-30-85-803

Numer konta bankowego w BZ WBK:
09 1090 2590 0000 0001 2231 5865

Kontakt:
Fundacja Inicjatyw Społecznych „Potrafisz”

siedziba:
Wojciechów 98 A, powiat lubelski, woj. lubelskie.

wyłącznie listy polecone oraz paczki:
Wojciechów 98 A, 24-204 Wojciechów Lubelski

adres do korespondencji (listy zwykłe):
skrytka pocztowa 728, 20-001 Lublin 1

adres e-mail:
fundacja@potrafisz.org.pl

telefon kontaktowy:
512 789 599

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Cele statutowe fundacji:
Celami Fundacji są:
1. Inspirowanie do zaangażowania w działalność społeczną, w tym filantropijną oraz upowszechnianie wiedzy o filantropii.
2. Promowanie i wspieranie działań na rzecz adopcji dzieci, oraz ochrona i reprezentowanie spraw rodzin adopcyjnych.
3. Organizowanie pomocy i wspieranie sierot oraz dzieci i młodzieży porzuconych przez rodziny biologiczne, w tym byłych wychowanków placówek opieki zastępczej.
4. Prowadzenie działalności filantropijnej i pomocowej na rzecz osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz ofiar przemocy domowej.
5. Popularyzacja właściwych i skutecznych form wychowawczych w rodzinach biologicznych, rodzinach zastępczych i placówkach opieki nad dziećmi i młodzieżą, mających charakter profilaktyki. Prowadzenie działalności resocjalizacyjnej dzieci i młodzieży.
6. Prowadzenie działalności diagnostyczno-terapeutycznej oraz działalność na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz osób pełnoletnich, w tym byłych podopiecznych domów dziecka i/lub innych placówek opiekuńczych i wychowawczych.
7. Prowadzenie działalności promującej honorowe oddawanie krwi i transplantologię oraz wspieranie honorowych dawców krwi, reprezentowanie ich spraw, wyróżnianie i nagradzanie osób szczególnie zaangażowanych w honorowe krwiodawstwo.
8. Inspirowanie i prowadzenie działalności na rzecz samodzielności i aktywizacji społecznej byłych wychowanków domów dziecka i innych placówek opieki zastępczej
9. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w następujących dziedzinach:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
c) działalności charytatywnej;
d) ochrony i promocji zdrowia;
e) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
f) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej byłych wychowanków domów dziecka i innych placówek opieki zastępczej;
g) działalności na rzecz osób starszych i/lub osamotnionych, w tym emerytów;
h) wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i niezamożnych oraz zagrożonych patologią;
i) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
j) promocji i organizacji wolontariatu;
k) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
l) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
10. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie innej działalności zbieżnej z ideą filantropii w Polsce.

Jak realizujemy cele Fundacji:
§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie lokalnych i regionalnych Klubów Filantropa.
2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
3. Działalność edukacyjną, w tym organizację sympozjów i konferencji, warsztatów i szkoleń w ramach Centrum Edukacji Społecznej Collegium Publicum.
4. Działalność wydawniczą, w tym wydawanie książek, broszur, plakatów, ulotek, folderów oraz innych wydawnictw zbieżnych z celami fundacji.
4. Organizowanie pomocy prawnej, psychologicznej i materialnej dla sierot i dzieci porzuconych przez rodziny biologiczne.
5. Prowadzenie schronisk, noclegowni, internatów i hosteli dla byłych wychowanków domów dziecka i placówek o podobnych charakterze w celu pełniejszego przygotowania do usamodzielnienia tych osób, lub w sytuacji braku innego miejsca zakwaterowania dla tych osób.
6. Prowadzenie pensjonatów i domów opieki całodobowej dla osób starszych, samotnych i emerytów ze szczególnym uwzględnieniem osób niezamożnych i chorych.
7. Prowadzenie pensjonatów i domów opieki całodobowej dla niepełnosprawnych intelektualnie i/lub fizycznie sierot i dzieci porzuconych przez rodziny biologiczne.
8. Prowadzenie Domów Matki i Dziecka dających opiekę i schronienie matkom i ich dzieciom – ofiarom przemocy domowej i/lub matkom młodocianym.
9. Prowadzenie Punktów Konsultacyjnych Wsparcia Wychowawczego i Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego, w ramach którego oferowana będzie pomoc psychologiczna, pedagogiczna i terapeutyczna dla dzieci: z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, dzieci autystycznych, z ADHD, FAS, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi, oraz zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, alkoholu, nikotyny i Internetu, również rodziców takich dzieci.
10.Organizowanie i prowadzenie KLUB-ów Honorowych Dawców Krwi, inicjowanie i ułatwianie działalności integracyjnej krwiodawców, organizowanie zbiórek krwi we współpracy i porozumieniu z RCKiK, wyróżnianie i nagradzanie członków tych klubów ze względu na ilość oddanej przez nich krwi i/lub szczególne zaangażowanie w szerzenie idei honorowego krwiodawstwa i/lub transplantologii, występowanie do władz samorządowych i państwowych z wnioskami o przyznanie wyróżnień i odznaczeń z racji ilości oddanej krwi i/lub szczególnego zaangażowania w szerzenie idei honorowego krwiodawstwa i/lub transplantologii.
11.Organizowanie i wspieranie rozwoju miejsc pracy dla byłych wychowanków domów dziecka i placówek o podobnym charakterze, ze szczególnym uwzględnieniem pełnych sierot (śmierć obydwojga rodziców) i osób porzuconych w dzieciństwie przez rodziny biologiczne.
12.Organizowanie wypoczynku, zajęć sportowych oraz aktywnej rekreacji dzieci i młodzieży objętych działalnością Fundacji w ramach sekcji sportowych (ringo, badminton, szachy, warcaby, lekkaatletyka, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy i inne), organizowanie świetlic środowiskowych, świetlic socjoterapeutycznych, klubów młodzieżowych, kół zainteresowań, itp.
13.Organizowanie kursów języka międzynarodowego esperanto, promowanie idei esperanckiej, prowadzenie Klubów Esperantystów, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów i współpracy z esperantystami i organizacjami esperanckimi w Polsce i na świecie.
14.Promowanie, wspieranie i organizowanie działalności wolontarystycznej w ramach Akademii Wolontariatu „Dobre Anioły”.
15.Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, Kościołami i innymi podmiotami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.


Wszelkie informacje i obrazy zamieszczone na stronie www.potrafisz.org.pl mogą być powielane, drukowane i rozpowszechniane po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Fundacji oraz podaniu ich źródła.