CDT Integro

Działalność Centrum Diagnostyczno – Terapeutycznego naszej fundacji prowadzona jest równolegle w ramach kilku zadań. Są to:

Terapeutyczny Ośrodek Wsparcia i Edukacji Rodziny (TOWER) powstał 8 stycznia 2002 r. przy ul. Jezuickiej w Lublinie. Na przestrzeni tych kilkunastu lat w ramach TOWER odbyło się niemal 2000 godzin indywidualnych zajęć terapeutycznych (głównie dla dzieci i młodzieży) prowadzonych przez pedagogów i psychologów. Równolegle z zajęciami indywidualnymi prowadzone były spotkania grup wsparcia prawie 600 godzin), warsztaty i konferencje (ok. 2000 osób). W ramach działalności TOWER zajęcia i wykłady prowadzili m.in. prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk z Warszawy oraz dr. n. med. Kinga Szymona z Lublina. TOWER korzystał też ze wsparcia m.in. dr n. med., mgr psych. Agnieszki Pisuli i lek. med. Haliny Kandzierskiej. Obecnie, ze względu na likwidację Punktu Konsultacyjnego Wsparcia Wychowawczego w Lublinie, terapia pedagogiczna prowadzona jest wyłącznie w oparciu o Punkt Konsultacyjny Wsparcia Wychowawczego w Wojciechowie. Osobą koordynującą jest mgr Andrzej Moroz, psychopedagog i pedagog resocjalizacyjny. Pani Edyta Małocha z kolei kieruje powołanym w grudniu 2017 r. Punktem Interwencji Kryzysowej FISP. Szersza działalność Ośrodka będzie prowadzona po przeprowadzeniu modernizacji siedziby fundacji.

Klub Rodzin Aktywnych powstał w lutym 2005 roku przy ul. Wieniawskiej 15 A, w Lublinie, jako pierwsza na Lubelszczyźnie i jedna z pierwszych na wschód od Wisły grupa wsparcia dzieci z ADHD i ich rodziców. Spotkania grupy, a następnie KRA zrzeszającego momentami 70 rodziców odbywały się w wielu miejscach w Lublinie: przy ul. Wieniawskiej, Chopina, Abramowickiej (Szpital Neuropsychiatryczny) a ostatnio ul. Bohaterów Monte Cassino. Obecnie świadczymy indywidualną pomoc terapeutyczną i doradczą.

Grupa Wsparcia Rodziców po Stracie Dziecka „Iskierka” działała w Lublinie w latach 2011 – 2012 przy Terapeutycznym Ośrodku Wsparcia i Edukacji Rodziny. W 2013 roku grupa licząca 9 osób zawiesiła swoją działalność. Obecnie rodzi się szansa na wznowienie działalności grupy oraz prowadzenie indywidualnych konsultacji terapeutyczno – wspierających. W ramach działań objęte są naszym wsparciem dwie osoby.