Stowarzyszenie

Aktualności z działalności

Radości płynącej że zmartwychwstania Chrystusa wszystkim ludziom dobrej woli. Alleluja, Chrystus żyje! 
W Polsce upamiętniamy właśnie oficerów zamordowanych przez sowietów w Katyniu i innych miejscach zbrodni dokonanych na Polakach. Wojciechowski Mundurowy Klub Honorowych Dawców Krwi "Życie" im. por. Józefa Klarnera działający przy naszym Stowarzyszeniu ma szczególny powód, by uczcić pamięć swojego Patrona. Józef Szymon Klarner urodził się dnia 2 VII 1890 w nieodległych Bełżycach. Jego rodzinną posiadłoscią był Kierz. Lekarz z zawodu, oficer rezerwy Wojska Polskiego, społecznik - doceniał znaczenie działania lolalnych straży ogniowych.  Po kolejnym pożarze w Wojciechowie, wspólnie z kilkoma znaczącymi mieszkańcami tej wsi zainicjował zebranie wiejskie, i doprowadził do powołania straży pożarnej. To jego mieszkańcy Wojciechowa wybrali też na pierwszego prezesa tej jednostki. Józef Klarner został zamordowany, prawdopodobnie jak tysiące innych, strzałem w tył głowy przez sowieckiego oprawcę w lesie katyńskim koło Smoleńska, albo w siedzibie NKWD w Smoleńsku. Mundurowy Klub HDK w Wojciechowie pragnie upamiętnić tę postać, bo Patron naszego Klubu HDK stał na straży ludzkiego zdrowia i życia, jako lekarz, był też polskim oficerem, któremu do końca bliskie były ideały: Bóg, honor i Ojczyzna. Cześć Jego pamięci! R. I. P.
Ruszamy do działania!
Po zakończonym procesie rejestracji naszej działalności w nowej formule, przyszedł czas na konkretne działania. Przed nami kilka wydarzeń w tym roku, które są już wpisane w kalendarz. 12 czerwca to Dzień Solidarnosći Społecznej. W tym roku już po raz szesnasty spróbujemy zwrocić uwagę społeczeństwa na potrzebę empatii i wrażliwości wobec ludzi. Intensywnie rozważamy, jaką formułę przyjąć w tym roku. Podjęcie działalnosci jako stowarzyszenie, oraz przejęcie praw do kontynuacji wydarzeń prowadzonych wcześniej przez fundację powodują konieczność większego zaangazowania wolontariuszy, i to na wszyskich możliwych "frontach" działalności. 16 czerwca zorganizujemy (dzięki nieocenionej pomocy Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie) będziemy organizatorem III Miedzynarodowego Przeglądu Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej, oraz III Mistrzostw Polski Harcerzy w Ringo. W tym roku po raz ostatni obie imprezy będą organizowane w tym samym czasie. Za rok dla każdej określimy inny termin organizacyjny.
Kiedy mówimy o empatii, nie można zapomnieć o organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego w Wojciechowie. Zdecydowanej aktywności przybędzie Mundurowemu Klubowi Honorowych Dawców Krwi "Życie", kiedy uda nam się udostepnić wojciechowską harcówkę - ruszy modelarnia i świetlica dla harcerzy, w której zaoferujemy uczniom okolicznych szkół możliwość nauki języka esperanto, pracownię rękodzieła, czy działalność w ramach harcerskiego koła misyjnego.
Obecnie prowadzimy zbiórkę pieniędzy na II etap remontu pomieszczeń. Poza pieniędzmi (musimy jeszcze kupić drzwi wewnętrzne, futryny, docieplić ściany i dokonać kilka drobnych napraw) poszukujemy mebli - segmentów na książki, szafy, stołów, krzeseł, może komody, która zajmie w naszej harcówce miejsce szczególne. To na niej chcemy eksponować Kronikę Harcerską, puchary, a nad nią umieścić sztandar i lilijkę harcerską. Potrzebne są też ręce do pracy. To, co robimy, robimy dla okolicznych dzieci. Wierzymy, że dorośli znajdą dla tych działań nie tylko dobre słowo.
Krzyż Niepodległości w Wojciechowie
Krzyż Niepodległości w Wojciechowie Nawiązując do inicjatywy z wiosny 2018 roku, podejmujemy temat budowy Krzyża Niepodległości w Wojciechowie. Założeniem tego szczególnego miejsca jest upamiętnienie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz powrotu naszego kraju na mapy Europy i świata. Jako pierwszy punkt realizacji tego przedsięwzięcia jest powołanie Społecznego Komitetu Budowy Krzyża Niepodległości w Wojciechowie. W najbliższych dniach zostaną rozesłane zaproszenia do osób, które chcielibyśmy włączyć w realizację tego projektu. Każdy z zaproszonych do Komitetu będzie miał możliwość zaproszenia do grona jego współuczestników jednej osoby. Sugerujemy, by członkowie Komitetu - którzy zostaną wymienieni z imienia i nazwiska w Akcie Erekcyjnym Krzyża Niepodległości - stali się także darczyńcami na fundusz budowy Krzyża w kwocie min. 30 złotych. Środki te zostaną w całości przeznaczone na prace budowlane, a Darczyńcy i wpłacone przez nich kwoty wyszczególnione w Księdze Pamiątkowej Krzyża Niepodległości w Wojciechowie. Księga będzie wykładana każdego roku do wglądu mieszkańcow i gosci gminy Wojciechów przy okazji uroczystości Święta Niepodległości 11 listopada.
Na obecną chwilę dysponujemy trzema otwartymi propozycjami kształtu i wyglądu tego pomnika. Jak wynika z przeprowadzonego jakiś czas temu w internecie (facebook) głosowania, wojciechowski Krzyż Niepodległości będzie wykonany z metalu, aby podkreślić tradycje kowalskie Wojciechowa. W kompleksie pomnika planujemy też umieszczenie nazwisk, oraz dat wydarzeń związanych ze śmiercią mieszkańców i osób związanych z Ziemią Wojciechowską (np. por rez. Józef Klarner - inicjator i pierwszy prezes Straży Pożarnej w Wojciechowie zamordowany w Katyniu). Dotyczy to Szczuczek, Ignacowa, Palikij czy Wojciechowa Kolonii. Na tablicy pamiątkowej zechcemy też upamiętnić żołnierzy polskich walczących o wolność i suwerennośc Polski zarówno w czasie II wojny światowej, jak i w okresie stalinizmu. Stąd wykorzystamy dane zarówno z pomnika żołnierzy WP w centrum Wojciechowa, jak i tablic nagrobnych naszych Bohaterów z cmentarza wojciechowskiego. Zapewne mało kto wie, ale na naszym cmentarzu spoczywa żołnierz z oddzialu mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora". Wszystkich zainteresowanych wsparciem tego projektu zapraszamy do aktywnej współpracy i pomocy finansowej.
Szanowni Państwo - Goście, Sponsorzy, Członkowie i Wolontariusze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Potrafisz"! Bardzo serdecznie witamy Was na naszej nowej stronie internetowej! Ci, którzy w jakikolwiek sposób byli zainteresowani działaniami fundacji znają ten adres. Po okresie wygaszenia odkupiliśmy domenę, i teraz będziemy budować nasz wizerunek, oraz służyć Państwu informacjami o naszej działalności. Tych z Państwa, którzy jesteście zainteresowani dołączeniem do nas - zachęcamy do zostawienia informacji. Z zakładki KONTAKT możecie Państwo wysłać wiadomość, a w odpowiedzi otrzymacie od nas na podany adres e-mail deklarację członkowską. Wystarczy ją wydrukować, wypełnić a następnie odesłać, lub przekazać w siedzibie Stowarzyszenia. Bardzo liczymy na to, że idee i sposoby realizacji postawionych przed Stowarzyszeniem celów zainteresują Państwa na tyle, że zechcecie z nami współtworzyć tę organizację pozarządową. Zapraszamy do kontaktu! Zapraszamy w szeregi Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Potrafisz". Poniżej cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji:
§6. Celem Stowarzyszenia jest inspirowanie, wyzwalanie organizowanie i wspieranie inicjatyw społecznych o charakterze międzynarodowym, regionalnym lub lokalnym w zakresie działalności edukacyjnej, wychowawczej, patriotycznej, ochrony zdrowia, ale też w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób i grup osób z powodu ich choroby lub zaburzeń, niedostosowania społecznego, niezaradności lub ubóstwa. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w sferze zadań publicznych obejmującej zadania w zakresie: 1. podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 2. promocji kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 3. ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 4. promocji idei honorowego krwiodawstwa i transplantologii; 5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych i społeczności lokalnych; 6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów; 7. działalności na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich, małych miast i zaniedbanych dzielnic w aglomeracjach miejskich; 8. nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 9. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, także spoza Unii Europejskiej; 10. turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym w oparciu i przy wykorzystaniu harcerskiej metodyki wychowawczej; 11. upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 12. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 13. promocji i organizacji wolontariatu oraz innych form bezinteresownej służby na rzecz społeczeństwa; §7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. działalność oświatową, edukacyjną i wydawniczą – w tym przez organizację konferencji, warsztatów, szkoleń i kursów, wydawanie broszur, książek i innych wydawnictw również w wersji elektronicznej związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia w ramach „Collegium Publicum” Centrum Edukacji Społecznej; 2. promocję i wspieranie wartościowych inicjatyw lokalnych, w tym mających na celu integrację lokalnych środowisk, kultywowanie tradycji ludowych i narodowych; 3. organizację Dnia Solidarności Społecznej, Międzynarodowego Przeglądu Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej, Mistrzostw Polski Harcerzy w Ringo, Dnia Wychowawcy w Domach Dziecka i Placówkach Pieczy Zastępczej, Orszaku Trzech Króli itp.; 4. organizację akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego, akcji honorowego krwiodawstwa oraz reprezentowanie spraw honorowych dawców krwi;
5. organizację spotkań o charakterze kulturalnym, sportowym i integracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem środowisk polonijnych, w tym kresowych; 6.troskę o zachowanie w należytym stanie grobów polskich żołnierzy, miejsc pamięci narodowej, w tym cmentarzy, pomników, innych miejsc uświęconych męczeńską krwią Polaków, kształtowanie postawy patriotycznej u dzieci i młodzieży; 7. organizację uroczystości, akademii, apeli o charakterze patriotycznym, organizację spotkań z kombatantami, organizację wypraw do miejsc pamięci narodowej, muzeów oraz przekazywanie treści patriotycznych w formie wykładów, prelekcji i wydawnictw, promocję polskich poetów, pisarzy, muzyków, plastyków i twórców kultury; 8. prowadzenie działalności wychowawczej przez prowadzenie świetlic środowiskowych, świetlic socjoterapeutycznych, klubów i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży oraz organizację działalności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 9. wspieranie działalności zastępów i drużyn Harcerskiej Organizacji Wychowawczo – Patriotycznej „Cichociemni”, w tym pomoc w organizacji biwaków, nocowisk, obozów letnich i zimowych, wycieczek, pielgrzymek, szkoleń i kursów, także w zakupie sprzętu biwakowo-obozowegooraz sprzętu i wyposażenia związanego z działalnością harcerskich Grup Ratownictwa Specjalistycznego; 10. prowadzenie Punktów Konsultacyjnych Wsparcia Wychowawczego, grup terapeutycznych i terapiiindywidualnejoraz grup wsparcia dla dzieci z ADHD, FAS, ZA, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, zaburzeniami zachowania i ich rodziców w ramach Centrum Diagnostyczno - Terapeutycznego „Integro”; 11. organizowanie kursów, szkoleń i pokazów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ratownictwa specjalistycznego, edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w tym zakresie, organizację zajęć promujących świadome i skuteczne reagowanie na sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu ludzkiemu, również w szkołach i przedszkolach; 12. współpracę z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i grupami nieformalnymi o podobnych celach; 13. edukację młodzieży w zakresie świadomości zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu, palenia nikotyny, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, uzależnienia od internetu i gier komputerowych; 14.pozyskiwanie środków materialnych na rzecz realizacji zadań statutowych.

(Wyciąg z dokumentów rejestracyjnych).
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Potrafisz" Copyright 2002 - 2019
NIP  713-310-27-43        REGON  382823234
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem